Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Στο Νηπιαγωγείο μας η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στις παρακάτω μεθόδους διδασκαλίας:

Παιδοκεντρική μέθοδος: Τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αναπτύσσουν έτσι την υπευθυνότητα και την κριτική τους σκέψη. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται, αποκτούν αυτοπεποίθηση και καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συντροφικότητας, κάθε παιδί προσπαθεί να σχηματίσει τη δική του αντίληψη για όσα συμβαίνουν γύρω του, να μοιράζεται φόβους και ανησυχίες και μέσα από τον διάλογο να ανακαλύπτει τις δυνατότητές του.

Ενεργητική μάθηση: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες βοηθάνε να ενεργούν, ώστε να αποφεύγεται η παθητική διάλεξη και έτσι μαθαίνουν να εφαρμόζουν την ύλη του μαθήματος.

Βιωματική μάθηση: Η βιωματική διαδικασία αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που ξεπερνά τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών. Η επιμόρφωση επιτυγχάνεται μέσα από μελετημένες βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και αναπαραστάσεις, ώστε η γνώση να κατακτάται εις βάθος.

Ομαδοσυνεργατική μάθηση: Στην σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και πράξη, η δημιουργία ομάδων και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Διαθεματικότητα: Επιλέγουμε θέματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα ενδιαφέροντά των παιδιών και τα προσεγγίζουμε διαθεματικά δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων.

Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Με τη βοήθεια του Διαδραστικού πίνακα η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά και τα παιδιά μπορούν άμεσα να ερευνήσουν διάφορα θέματα μέσα από το χώρο της Τέχνης, της Μουσικής, της εικόνας κ.α.. Ακόμη, λόγω οπτικοποίησης της γνώσης, η εκμάθηση υποστηρίζει παιδιά με διάφορα στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό, μαθηματικό κ.α.). Ενώ, διεγείρεται περισσότερο το ενδιαφέρον και η προσοχή των παιδιών, αυξάνεται ο ενθουσιασμός και η μάθηση γίνεται άμεση και ενεργή.

NEWS/ANNOUNCEMENTS

USEFUL TIPS

OUR PHILOSOPHY

We work with exemplary pedagogical sensitivity offering a safe environment to our pupils.

We activate the imagination of children, while cultivating their belief in the great values of life: ideals, respect, justice, fulfillment of their obligations, for a creative present and a beautiful future.

SOCIAL MEDIA

PHOTO ALBUMS

No photos

CONTACT US