Παιδαγωγικό πρόγραμμα

Παιδαγωγικό πρόγραμμα

Το Νηπιαγωγείου της Παιδικής Άνοιξης ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών όπως ορίζεται από το του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα, τα παιδιά εξασκούνται:

• Διαθεματικό θεματολόγιο κάθε εβδομάδα με ανάλογες δραστηριότητες για την κατάκτηση της γνώσης

• Ασκήσεις μνήμης και παρατηριτικότητας

• Προανάγνωση και Προγραφή

• Προμαθηματικές Έννοιες

• Έντυπα εμπέδωσης δραστηριοτήτων

• Χειροτεχνίες και κατασκευές

• Μουσικοκινητικές δραστηριότητες

• Γεωγραφία

• Μυθολογία

• Κουκλοθέατρο

• Μουσική

NEWS/ANNOUNCEMENTS

USEFUL TIPS

OUR PHILOSOPHY

We work with exemplary pedagogical sensitivity offering a safe environment to our pupils.

We activate the imagination of children, while cultivating their belief in the great values of life: ideals, respect, justice, fulfillment of their obligations, for a creative present and a beautiful future.

SOCIAL MEDIA

PHOTO ALBUMS

No photos

CONTACT US